Home Tegels & Natuursteen Beton & Baksteen Stofvrij Werken Contact  
 

Algemene Verkoopvoorwaarden DBN b.v.

Art. 1 ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DBN gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door DBN uitgebrachte offertes. 1.2 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door DBN verstrekt. 1.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door DBN en koper zijn overeengekomen. Aan een verwijzing door koper naar zijn algemene voorwaarden, vermeld op geschriften afkomstig van koper, komt geen betekenis toe.

Art. 2 WIJZIGINGEN
Een wijziging in de overeenkomst, van welke aard dan ook, is slechts geldig indien zij schriftelijk door DBN en koper is overeengekomen.

Art. 3 BESTELLINGEN
3.1 Alle door DBN uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. 3.2 DBN is eerst gebonden, wanneer een aan haar rechtstreeks, dan wel door bemiddeling van een vertegenwoordiger opgegeven order door DBN schriftel ijk is bevestigd.

Art. 4 LEVERING
4.1 De bestelde zaken worden geleverd ex magazijn. Vanaf het moment van inlading zijn de zaken voor rekening en risico van de koper, zelfs indien het transportrisico door DBN is verzekerd en de vracht door DBN is betaald. Voor zendingen beneden een bepaald bedrag kunnen door DBN aan de koper extra kosten in rekening worden gebracht. 4.2 De wijze van verzending wordt door DBN bepaald, tenzij de koper heeft medegedeeld zelf voor verzending zorg te dragen. Indien de zaken alsdan niet op het overeengekomen tijdstip worden afgenomen zal DBN het recht hebben hetzij de koop te annuleren, hetzij tot levering op de door DBN aangegeven wijze over te gaan. De zaken zijn vanaf het moment dat de koper in verzuim is de goederen af te nemen, voor rekening en risico van de koper. Alle extra kosten verbandhoudende met dit verzuim komen voor rekening van de koper.

Art. 5 LEVERING OP AFROEP
Indien leveringen dienen te geschieden op afroep binnen een bepaalde termijn , hetzij ineens, hetzij periodiek in gedeelten, zal de koper geen beroep meer kunnen doen op levering van die zaken waarvan de termijn voor levering is verstreken. Anderzijds zal DBN te allen tijde het recht hebben tot levering na het verstrijken van de termijn over te gaan.

Art. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Alle door DBN aan koper geleverde zaken blijven eigendom van DBN zolang de koper de verschuld igde prijs, rente en kosten terzake van de geleverde zaken, alsmede al zijn andere betalingsverplichtingen terzake van eerder of later geleverde zaken niet heeft voldaan. 6.2 De koper is slechts gerechtigd gekochte zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van DBN rust, aan derden te verkopen en te leveren, indien hij met medewerking van DBN op de vorderingen die uit de leveringen van bedoelde goederen door koper aan derden ontstaan, ten behoeve van DBN een stil pandrecht vestigt.

Art. 7 BETALING
7.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum, en wel door storting of overmaking in Nederlandse courant op de bank- of girorekening van DBN, danwel door betaling in Nederlandse courant aan het kantoor van DBN. 7.2 Bij betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum, mag 2% van het gefaktureerde bedrag (exclusief BTW) daarop in mindering worden gebracht. 7.3 Bij overschrijding van de in artikel 7.1 genoemde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is deze 1,5% rente per maand verschuldigd over het volledige faktuurbedrag, ingaande op de datum waarop de koper in verzuim is. 7.4 Koper is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem ingestelde tegenvordering op DBN in mindering te brengen. 7.5 Alle kosten van invordering, nadat koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen ten laste van de koper. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van fl. 500,=

Art. 8 WIJZIGINGEN VALUTAPARITEITEN
Bij wijzigingen van valutapariteiten na het totstandkomen van een overeenkomst en voor de fakturering, heeft DBN het recht de pariteitswijziging in de koopprijs tot uitdrukking te brengen.

Art. 9 GARANTIES
9.1 DBN staat in voor de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken. 9.2 Enige andere garantie, waaronder een garantie betreffende de verhande!baarheid of de geschiktheid voor een bijzonder doel van de geleverde zaken wordt door DBN niet gegeven. 9.3 Al onze goederen worden onder normale fabrieksgarantie geleverd, tenzij van te voren anders schriftelijk overeengekomen.

Art.10 KLACHTENMELDINGEN
10.1 Indien de koper bij ontvangst van de bestelde zaken constateert dat deze niet in over eenstemming zijn met de door partijen gesloten overeenkomst, zichtbare gebreken vertonen, dan wel de geleverde hoeveelheid niet overeenkomt meI de overeengekomen hoeveelheid, is koper gehouden op straffe van verval van enig recht terzake, binnen 8 dagen na aflevering bij DBN te klagen. 10.2 De koper dient DBN in de gelegenheid te stellen de geleverde zaken, voor zover aanwezig, te inspecteren. Geen materiaal zal aan DBN mogen worden geretourneerd zonder uitdrukkelijke toestemming van DBN. 10.3 Een klachtmelding als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichting terzake van de desbetreffende levering niet op. Aan de koper komt evenmin een recht op verrekening toe. DBN zal nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een mogelijk gebrekkige levering.

Art.1 1 OVERMACHT
11.1 In geval van overmacht van DBN is DBN naar haar keuze gerechtigd de gesloten koopovereenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, ook indien een vaste leveringsdatum was overeengekomen zonder dat koper of derden jegens DBN aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 11.2 Onder overmacht wordt onder andere verslaan: verhindering tot levering wegens brand, stakingen en vertragingen of tekortkomingen van vervoerders of leveranciers en prijsverhogingen aan de zijde van leveranciers.

Art.12 ANNULERING
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal een order eerst worden beschouwd als te zijn geannuleerd of gewijzigd, nadat deze annulering of wijziging schriftelijk door DBN is aanvaard. 12.2 lndien de koper niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst, alsmede in geval van failliessement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, is DBN gerechtigd nog niet uitgevoerde orders of gedeelten daarvan te annuleren, respectievelijk op te schorten zonder daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.

Art.13 OCTROOIEN
13.1 DBN vrijwaart de koper tegen acties welke tegen hem zouden kunnen worden ondernomen op grond van een beweerde inbreuk van een door DBN verkocht produkt op enig octrooi van derden, echter slechts op voorwaarde dal de koper Rdiam onverwijld zal berichten zodra een dergelijke aktie tegen hem wordt ingesteld. 13.2 lndien de situatie van het eerste lid zich voordoet machtigt de koper DBN de verdediging tegen aanspraken op kosten van DBN ter hand te nemen. Koper zal op geen enkele wijze namens DBN kunnen optreden.

Art.14 TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

Art.15 BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen tussen DBN en koper worden met uitsluiting van iedere andere Rechter voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van DBN om desgewenst de Rechter in de woonplaats van de koper te adieren.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 23033475. Zevenbergen, september 2001.

 

 

 

       
Algemeen Tegels & Natuursteen Beton & Baksteen Stofvrij Werken
       
Leveringscondities Tegelsnijplanken Steenzaagmachines Stofvrij Zagen
Algemene Verkoopvoorwaarden Tegelzaagmachines Bouwzaagbladen Stofvrij Boren (Tegels)
Contactinformatie Tegelzaagbladen Kernboorsystemen Stofvrij Slijpen
Brochures Platenzaagmachines Diamantboren Stofvrij Boren (Beton)
Privacy & Cookie Statement Tegelboormachines    
  Mixers    
  Stofvrij Slijpen    
  Wasboys    
       
       
© Copyright 2015-2024 Rodia®. All Rights Reserved. Rodia® is a Registered Trademark.